Algemene voorwaarden

Met behulp van de Website wil Espana Restaurant de mogelijkheid bieden om in de toekomst Bestellingen door te geven van Afnemers aan Espana Restaurant en informatie bieden over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende Espana Restaurant menu. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Espana Restaurant op de website www.espanarestaurant.nl gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de Besteldienst een overeenkomst afsluit met de Espana Restaurant Vestiging;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de Besteldienst;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Besteldienst(en): de diensten van Espana Restaurant op de Website bestaande, onder meer, uit doorgeven van bestellingen aan Espana Restaurant Vestigingen, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende Espana Restaurant menu;

1.5 Bestelling: de door de Afnemer via de Website geplaatste bestelling van voedings producten en/of drinkwaren behorend tot het Espana Restaurant menu;

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de  Website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;

1.7 Espana Restaurant (Espana Restaurant vestiging): Espana Restaurant B.V., gevestigd aan de Korte Leidsedwarsstraat 89 1017 PX Amsterdam Nederland;

1.8 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en de Espana Restaurant Vestiging;

1.9 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, de Afnemer toegang wordt verkregen tot het Account;

1.10 Website: de website www.espanarestaurant.nl

Artikel 2 Bestellingen, prijzen, betalingen & punten

2.1 Via de Website biedt Espana Restaurant Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen bij een Espana Restaurant Vestiging. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 De Afnemer plaatst de Bestelling bij de Espana Restaurant Vestiging die op basis van de adresgegevens van de Afnemer wordt geselecteerd of, ingeval van afhalen bij de vestiging naar keuze van de Afnemer Espana Restaurant heeft een beperkt bezorggebied. Indien het afleveradres valt buiten enig bezorggebied van d Espana Restaurant Vestiging, zal de Bestelling worden geweigerd, tenzij de Afnemer de bestelling afhaalt.

2.3 Voor iedere Bestelling geldt het op de Website bekend gemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief bezorgkosten).

2.3 De Bestellingen kunnen uitsluitend van Maandag t/m Zaterdag tussen 16:00 en 21:40 worden geplaatst (Bezorging vanaf 17:00). De gebruikelijke openingstijden van de Vestigingen staan vermeld op de Website.  Espana Restaurant staat niet in voor de juistheid van de openingstijden op de website. Voor deze informatie alsmede Bestellingen buiten de openingstijden kan telefonisch contact worden gezocht met de Vestiging. De telefoonnummers staan op de Website.

2.3 Op de Website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door de Espana Restaurant Vestiging in rekening te brengen bedrag vermeld,  inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW. Espana Restaurant is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website.

2.3 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door de Espana Restaurant Vestiging, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen.

2.4 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website.

2.5 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. De Espana Restaurant Vestiging is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

2.6 Punten die men kan sparen op de website zijn eigendom van Espana Restaurant en kunnen ten alle tijden komen te vervallen of worden aangepast.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Espana Restaurant Vestiging de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard.  De Espana Restaurant Vestiging is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien de Espana Restaurant Vestiging de Bestelling annuleert zal Espana Restaurant de Afnemer hierover informeren. De eventueel door de Afnemer verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de Afnemer binnen redelijke termijn

3.2 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door de Espana Restaurant Vestiging is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

Artikel 4 Algemeen – gebruik Website

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten gebruik te maken moet de Gebruiker van de Website eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en Espana Restaurant, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 Espana Restaurant is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de Espana Restaurant en de Afnemer en/of Gebruiker zijn overeengekomen.

4.5 Espana Restaurant wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.

4.6  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Espana Restaurant zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer bij Espana Restaurant te worden geplaatst, via het email-adres website@espanarestaurant.nl. Espana Restaurant zal de klacht in behandeling nemen en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.

Artikel 6 De Website

6.1. Espana Restaurant heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Espana Restaurant niet:
–    dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,
–    dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en  andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
–    dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

6.2 Espana Restaurant is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de Gebruiker te deactiveren.

6.3 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Espana Restaurant heeft geen zeggenschap over deze websites. Espana Restaurant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Website.

Artikel 7 Wachtwoord en Account

7.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn  Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website  wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.2 De Gebruiker vrijwaart Espana Restaurant volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het  Account van de Website wordt gemaakt.

7.3 Espana Restaurant is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Besteldienst(en) en/of Website.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Espana Restaurant, haar licentiegevers of door Espana Restaurant ingeschakelde derden.

8.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder vooraf-gaande schriftelijke toestemming van Espana Restaurant, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, ver-zenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient Espana Restaurant persoonsgegevens te verzamelen. Op de website is een De Privacy Statement opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere gegevens die via de Website worden verzameld en verspreid.

9.2 Om de Website efficiënter te laten functioneren maakt Espana Restaurant gebruik van zogenaamde cookies. Op de Website is een Cookie Statement opgenomen die toepassing op het gebruik van cookies via de Website.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Espana Restaurant

10.1 De totale aansprakelijkheid van Espana Restaurant, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
–    de kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van Espana Restaurant te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Espana Restaurant wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
–     redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Espana Restaurant voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.4 Espana Restaurant is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website en/of de Besteldienst(en).

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

+31(020)6251073 +31(0)641587612
Amsterdam
Leidsekruisstraat 13
1017 RE Amsterdam, Netherlands